Søknadsbehandlingen

En søknad om designregistrering blir behandlet av en saksbehandler i Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret). Med den nye loven av 1. mai 2003, går denne behandlingen på formaliteter. Formalitetene gjelder om betegnelsen og‚ klassifikasjonen er riktig, om figurene er tilfredsstillende i antall og utforming og andre formelle krav.

Dersom det er ønskelig, kan Patentstyret utføre supplerende undersøkelse av designen. Det vil da bli undersøkt hvorvidt søknaden tilfredsstiller designlovens § 3 «Designrett kan bare oppnås hvis designen er ny og har individuell karakter», i forhold til tidligere allment tilgjengelige designer.

Designen er ny dersom det ikke finnes noe identisk design som har blitt allment tilgjengelig før den dagen da designsøknaden ble innlevert (søknadsdagen). Med identisk skal det tolkes at de karakteriserende trekkene bare skiller seg fra hverandre på uvesentlige punkter. Dersom designeren eller noen med designerens samtykke har gjort designen allment  tilgjengelig tidligst 12 måneder før innlevering av designsøknaden, er ikke dette et nyhetshinder for søknaden.

En design anses å ha individuell karakter hvis helhetsinntrykket skiller seg fra helhetsinntrykket av annen design som var allment tilgjengelig før søknadsdato. Ved vurderingen av om designen har individuell karakter, skal det tas hensyn til hvor stor frihet designeren hadde ved utviklingen av designen.

Dette betyr i praksis at det foreligger en risiko for at det blir registrert design, hvor det foreligger kjente varer med lignende utseende, f.eks. i et annet land eller i katalogmateriale, i gammel patentlitteratur osv.

Det hender også at saksbehandleren oppfatter en designsøkt gjenstand som «banal», dvs. at den tross mangel på like forgjengere har en så enkel og ukomplisert sammensetning, at den mangler den originaliteten som skal til for å kvalifisere til designregistrering.

Når som helst kan imidlertid en tredjepart kreve administrativ overprøvning. Registreringen vil da underkastes de samme undersøkelser som ved en supplerende undersøkelse, og Patentstyret kan, om de finner det berettiget, trekke registreringen tilbake.