Patentsøking i andre land


En norsk patentsøknad kan videreføres i andre land med såkalt prioritet fra den opprinnelige søknaden. Det vil si at den videreførte søknaden kan henvise tilbake til og gi grunnlag for de samme rettigheter som den norske søknaden. For å oppnå dette er det et absolutt krav at søknaden videreføres innen 12 måneder fra innlevering i Norge. Det har da ingen betydning om søknadens innhold i mellomtiden er gjort kjent.

Flere forhold må tas med i betraktningen ved vurdering av om patentsøknaden skal videreføres, og i hvilke land. Det må bl.a. vurderes hvilke land som representerer interessante markeder, hvor eventuelle konkurrenter holder til (for sperring av konkurrerende produksjon) og hvor det kan være aktuelt å få til en lisensavtale.

Internasjonal søknad (PCT-søknad)

På 1970-tallet kom det i stand et internasjonalt samarbeid om videreføring av nasjonale patentsøknader, i det følgende omtalt som PCT-systemet. Dette foregår ved at en del av søknadens behandling er sentralisert, selv om det fortsatt er de enkelte lands patentmyndigheter som har det siste ordet.

En PCT-søknad varer fra innlevering av PCT-søknaden (vanligvis ca 12 mnd etter innlevering av den norske søknaden) til den norske søknaden er 30 mnd. Vi har laget en tidsskala over patentsystemet fra innlevering av første søknad fram til 30 mnd., som kan gi en oversikt. Kostnadsestimater er også ført inn på tidsskalaen.

Det er over 140 land tilsluttet PCT-systemet, og når den opprinnelige, norske søknaden er 30 mnd, man må konvertere PCT-søknaden til nasjonale søknader i de landene man ønsker å oppnå patentbeskyttelse. Ved konvertering til en nasjonal søknad, blir søknaden ansett som innlevert på innleveringsdatoen for PCT-søknaden.

Regional søknad

Visse stater kan utpekes under ett, det mest aktuelle her er europapatentsamarbeidet (EPC), som omfatter EU-statene, samt noen andre land. Behandlingen av en regional søknad foregår sentralt fram til avslag eller godkjenning, og det godkjente patentet blir så konvertert til nasjonale patenter i de stater det er ønskelig. Fordelen med dette er først og fremst prisen, men det blir også en enklere saksbehandling.

Direkte videreføring

Dersom en søknad skal videreføres i land som ikke omfattes av PCT-samarbeidet, må innleveringen skje direkte i det landet. Det samme gjelder dersom man ikke går via en PCT-søknad. Videreføringen må da skje direkte i de aktuelle landene innenfor videreføringsfristen, 12 måneder fra innlevering av norsk søknad.

Når 12-månedsfristen nærmer seg er det ofte usikkert både hvor søknaden skal videreføres og hvordan finansieringen skal skje. Det kan da lønne seg å velge PCT-veien, da dette gir en del ekstra tid før de stor kostnadene kommer. Hvis derimot søkeren allerede på et så tidlig stadium vet at det kun er aktuelt å videreføre i et par land har dette mindre hensikt.

Ved å gå via en PCT-søknad vil søkeren i utgangspunktet flytte tidspunktet for videreføring nasjonalt (i hvert enkelt land) maksimalt 30 måneder etter innlevering av den norske søknaden. Ordningen med PCT-søknad kan også betraktes som et kjøp av ekstra tid.

Dessverre er det slik at patentkostnadene som oftest påløper lenge før prosjektet har gitt noen inntekt. Patenteringen må derfor ses på som en investering som kan gi en senere forventet avkastning. Investeringen er usikker, da den både er avhengig av prosjektet som helhet, og av utfallet av patentsøknaden. Den opprinnelige norske søknaden er sjelden godkjent før det må tas avgjørelse om videreføring i andre land.

Kostnader

Patentundersøkelse 7000 – 10.000* kroner. Norsk patentsøknad, utarbeidelse og innlevering 17.000- 35.000* kroner. Behandlingskostnader varierer fra søknad til søknad, og kan vanskelig anslås.

Godkjenningskostnader ca 3.500* kroner. Årsavgifter koster ca 2000 – 6000* kroner/år (jevnt økende utover 20-årsperioden)

Videreføring av en patentsøknad i andre land koster forholdsvis mye. Enkelt sagt vil det for hvert land koste noe i overkant av det en norsk søknad koster, pluss oversetting. For maksimal utnyttelse av PCT-systemet (fra innlevering til 30 måneder) bør det beregnes ca 50.000* kroner.

* Alle priser er oppgitt uten mva.