Patentsøking i andre land


 

Videreføring av en norsk patentsøknad i utlandet

En norsk patentsøknad kan videreføres til andre land med såkalt prioritet fra den opprinnelige patentsøknaden. Det kan også kreves prioritet fra flere andre relaterte søknader innenfor din patentfamilie. Med andre ord kan den videreførte søknaden vise tilbake til den første søknaden og etablere en basis for de samme rettighetene som den norske søknaden. For å oppnå dette, må søknaden videreføres senest 12 måneder fra den første norske søknaden. En publisering av søknaden i mellomtiden påvirker ikke rettigheten til å oppnå prioritet.

Prosessen med evaluering av den videreførte patentsøknaden i utlandet bør inkludere et flertall momenter og hvilke land du tenker å søke i. Du bør peke ut land som representerer interessante markeder, hvor mulige konkurrenter er lokalisert (for å forhindre konkurrerende produksjon eller import/eksport) og hvor du har sannsynlighet til å realisere en lisensavtale.

PCT-søknad

I 1970-årene ble det dannet en internasjonal avtale om internasjonale patentsøknader, i det etterfølgende benevnt som PCT-systemet. I korte trekk muliggjør PCT-systemet en sentralisert saksbehandling, mens de nasjonale patentmyndighetene til slutt vil ta beslutning om søknadens patenterbarhet der.

En PCT-søknad varer fra dens innleveringsdato (vanligvis 12 måneder etter innleveringsdato for den norske patentsøknaden) fram til den norske patentsøknaden er 30 måneder gammel.

Vi har laget en tidsskala som illustrerer patentsøknadens forløp i tid. Kostnadsestimater er også inkludert i denne forenklede illustrasjonen. Vennligst notér at kostnader relatert til behandling og godkjenning av søknader nasjonalt/regionalt vil påløpe i tillegg.
Mer enn 157 land er medlemmer (per januar 2024) i PCT-systemet , og når den opprinnelige norske søknaden har blitt 30 måneder gammel, må PCT-patentsøknaden realiseres i form av nasjonale (eller regionale) patentsøknader i de landene du ønsker å få patentbeskyttelse i. Alternativt kan du naturligvis henlegge PCT-søknaden og begrense patentet til Norge. Når du konverterer PCT-søknaden til en nasjonal søknad, for eksempelvis en Brasiliansk patentsøknad, vil innleveringsdatoen i Brasil være den samme som søknadsdatoen for PCT-søknaden.

Regionale patentsøknader

Visse stater kan utpekes samlet. De mest relevante her er European Patent Organization (EPO),som omfatter medlemslandene i Den europeiske union (EU) samt noen få andre land.

Behandlingen av en regional patentsøknad (ofte omtalt som EP-patentsøknad eller ganske enkelt EP-søknad) utføres sentralt fram til og med godkjenning eller avslag. Et godkjent patent vil deretter fullføres som nasjonale patenter in de landene du ønsker at patentet skal være gyldig i. Fordelene med en regional patentsøknad er lavere kostnad samt forenklet saksbehandling.

Direkte nasjonal fase

Dersom en patentsøknad skal videreføres til land som ikke er medlem av PCT-systemet, må innleveringen utføres i de respektive land. Det samme gjelder dersom du velger ikke å benytte PCT-systemet. I dette tilfellet må den nasjonale fasen utføres direkte i de aktuelle landene og senest innen 12 måneder fra innleveringsdatoen for den norske søknaden.

Når 12-månedersfristen nærmer seg, er det ofte usikkert både hvor søknaden skal videreføres og hvordan dette skal finansieres. I dette tilfellet bør du velge PCT-alternativet og utsette de relativt høye investeringene som er forbundet med de nasjonale fasene. Dersom du på den annen side på et tidlig tidspunkt er klar over at du kommer til å søke kun i noen få land, er PCT-alternativet mindre attraktivt.

Ved å anvende en PCT-søknad, vil søkeren i praksis utsette fristen for å fullføre søknadsprosessen nasjonalt og/eller regionalt med opptil 30 måneder (i noen tilfeller 31 måneder) fra innleveringsdatoen for den norske patentsøknaden. PCT-systemet kan dermed betraktes som en betydelig utsettelse i tid, praktisk talt uten kostnader.

Beklageligvis inntrer patentkostnadene lenge før prosjektet har produsert noen inntekt eller profitt. Patenteringsprosessen bør derfor ses på som en investering som på et senere tidspunkt kan gi en profitt. Investeringen er usikker siden den både avhenger av prosjektet som helhet og resultatet av patentsøknadens behandling. Den opprinnelige søknaden er vanligvis ikke godkjent når du må sette i gang med å vurdere videreføring internasjonalt.

Kostnader

Internasjonal videreføring av en patentsøknad er relativt kostbart. Som en tommelfingerregel, koster en nasjonal videreføring utenlands per land litt mer enn den norske søknaden, og i noen tilfeller påløper kostnader med oversetting. For å oppnå en maksimal utnyttelse av PCT-systemet (fra innleveringsdato fram til 30/31 måneder), bør søkeren forvente å bruke omtrent 55 000 kroner.

Noen land som ikke er inkludert i PCT-systemet (Januar 2024)

AR Argentina HT Haiti TW Taiwan
BS Bahamas LB Libanon UY Uruguay
BT Bhutan MV Maldivene VE Venezuela
BO Bolivia NP Nepal  
BI Burundi PK Pakistan  
FJ Fiji PY Paraguay