Oppfinnelse/patent


Patent er en enerett som oppnås for oppfinnelser, og kan vare i inntil 20 år. Eneretten innebærer at ingen andre kan framstille, selge, tilby for salg, importere eller eksportere det patentbeskyttete produktet uten etter avtale med rettighetshaver. Eneretten gjelder imidlertid ikke dersom det ikke skjer i nærings- eller driftsøyemed, f.eks. framstilling eller import til privat bruk.

Det må i prinsippet søkes om patent i alle land det er ønskelig å oppnå enerett. For at oppfinnelsen skal kunne patenteres, må den være ny og vesentlig forskjellig fra alt som er kjent fra før, på verdensbasis. I tillegg må den være industrielt anvendbar. Det betyr at en del ideer ikke kan patentbeskyttes. Man bør da undersøke om oppfinnelsen kan beskyttes på annen måte, for eksempel via design.

En oppfinnelse som skal patenteres bør være en unik idé som gir klare effekter, selv om det ikke er nødvendig med høyteknologi. Ideen bør være noenlunde avklart både i struktur og i tilvirkning. Det er viktig at en kan klarlegge varianter og modifikasjoner av grunntanken før innsending av en patentsøknad. Det er ikke nødvendig å ha alle detaljene klare, men etter 12 måneder fra innlevering av patentsøknaden, er det ikke mulig å legge til informasjon. Dersom det kommer til viktige endringer etter 12 måneder, må disse endringene utgjøre en egen patentsøknad som må ha nyhet i forhold til og være vesentlig forskjellig fra, den første søknaden.

Det er ikke nødvendig med noen form for modell eller prototyp eller annen form for fysisk tilvirkning for å kunne sende inn en patentsøknad.

Design

En designregistrering gir innehaveren enerett til å utnytte den registrerte designen i næringsøyemed. Det vil for eksempel bety at ingen andre enn innehaveren eller noen som innehaveren har gitt tillatelse kan framstille, selge, importere, eksportere ei heller benytte et produkt som har den registrerte designen. Det samme gjelder produkter som inneholder en del som er designregistrert……

Les mer

Varemerke

En varemerkeregistrering gir innehaveren enerett til å bruke merket som kjennetegn for sine varer og tjenester. Dette medfører at ingen andre enn innehaveren kan bruke varemerket eller et merke som er så likt at det kan forveksles, i reklame, forretningsdokumenter, på emballasje eller på annen måte. Dette gjelder også om varen er ment for eksport, eller er importert fra utlandet……

Les mer