Designsøknad

Søknad om registrering av design sendes til Patentstyret, eventuelt via et patentkontor, så som Patentkontoret CURO AS. Sammen med søknadsskjemaet må en legge ved tilstrekkelig avbildning av designgjenstanden.

I noen tilfeller oppstår en serie med varianter av en bestemt vare, f.eks. med litt varierende form og størrelse og med forskjellige kombinasjoner av elementer. Disse er det mulig å registrere under ett registreringsnummer og i en søknad. Vilkåret for slik «samregistrering» er at designene hører til i samme klasse etter Locarnoklassifiseringen. Dette gir mulighet for å redusere kostnadene og forenkle prosedyrene ved registrering av et stort antall produkter.

Det er en forutsetning at alle deler av en samregistrering tas med ved innlevering. Det er ikke mulig å forandre en designsøknad i betydningen utvidelse av antall gjenstander, eller forandring av enkelte gjenstander etter innleveringen.

Krav til søknad

Etter designloven er et «design» utseendet til et produkt eller en del av et produkt som særlig følger av de karakteriserende trekkene ved linjene, konturene, fargene, formen, strukturen eller materialet til produktet eller produktets ornamentering.

Et produkt er en industrielt eller håndverksmessig fremstilt gjenstand, samt deler som er bestemt til å inngå i et sammensatt produkt, emballasje, utstyr, grafiske symboler og typografiske skrifttyper, men ikke edb-programmer. Et sammensatt produkt er et produkt som består av flere bestanddeler som kan skiftes ut, slik at produktet kan tas fra hverandre og settes sammen igjen. Det er imidlertid et krav at den designsøkte delen skal vises ved sluttbrukerens normale bruk av det sammensatte produktet, for at den skal kunne designbeskyttes….

Les mer

Søknadsbehandling

En søknad om designregistrering blir behandlet av en saksbehandler i Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret). Med den nye loven av 1. mai 2003, går denne behandlingen på formaliteter. Formalitetene gjelder om betegnelsen og‚ klassifikasjonen er riktig, om figurene er tilfredsstillende i antall og utforming og andre formelle krav.

Dersom det er ønskelig, kan Patentstyret utføre supplerende undersøkelse av designen. Det vil da bli undersøkt hvorvidt søknaden tilfredsstiller designlovens § 3 «Designrett kan bare oppnås hvis designen er ny og har individuell karakter», i forhold til tidligere allment tilgjengelige designer….

Les mer