Design


 

En designregistrering gir innehaveren enerett til å utnytte den registrerte designen i næringsøyemed. Det vil for eksempel bety at ingen andre enn innehaveren eller noen som innehaveren har gitt tillatelse kan framstille, selge, importere, eksportere ei heller benytte et produkt som har den registrerte designen. Det samme gjelder produkter som inneholder en del som er designregistrert.

Et produkt med en ny design som også har individuell karakter kan designregistreres. Med individuell karakter, er det ment at forbruker kan skille produktet fra andre tilsvarende produkter, på grunn av dets design. Produkter som ikke har fast utseende, for eksempel pulver og verbale beskrivelser kan ikke beskyttes av designloven.

Designsøknad

Søknad om registrering av design sendes til Patentstyret, eventuelt via et patentkontor, så som Patentkontoret CURO AS. Sammen med søknadsskjemaet må en legge ved tilstrekkelig avbildning av designgjenstanden….

Les mer

Krav til søknad

Etter designloven er et «design» utseendet til et produkt eller en del av et produkt som særlig følger av de karakteriserende trekkene ved linjene, konturene, fargene, formen, strukturen eller materialet til produktet eller produktets ornamentering….

Les mer

Søknadsbehandling

En søknad om designregistrering blir behandlet av en saksbehandler i Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret). Med den nye loven av 1. mai 2003, går denne behandlingen på formaliteter. Formalitetene gjelder om betegnelsen og‚ klassifikasjonen er riktig, om figurene er tilfredsstillende i antall og utforming og andre formelle krav….

Les mer

Søknad i andre land

En designsøknad kan danne grunnlag for designregistrering i flere land. På grunn av en internasjonal overenskomst er det mulig å utsette innleveringen i andre land i inntil 6 måneder, uten at noen rettighet går tapt….

Les mer