Arbeidstakeroppfinnelser


 

Loven om retten til oppfinnelser gjort av arbeidstakere (Act on Employee Inventions) gjelder kun for patenterbare oppfinnelser. Men det behøver ikke være søkt patent for oppfinnelsen for at den skal omfattes av loven.

Arbeidstaker skal uten unødig opphold gi arbeidsgiveren skriftlig melding om oppfinnelsen med opplysninger om hva oppfinnelsen består i.

Arbeidstakeren har krav på rimelig vederlag dersom verdien av den rett arbeidsgiveren har overtatt, overstiger hva arbeidstakeren med rimelighet kunne forventes å yte til gjengjeld for lønn og andre goder som følger med stillingen.

Arbeidsgiverens rett til å overta oppfinnelsen bestemmes ut i fra arbeidstakerens oppgaver i bedriften

  • Hvis arbeidstakeren er ansatt innen forsknings og utviklingsrelatert arbeid, og oppfinnelsen er innenfor bedriftens virksomhetsområde, kan arbeidsgiveren kreve retten (eiendomsretten) til oppfinnelsen helt eller delvis overført til seg.
  • Hvis en arbeidstaker har gjort en oppfinnelse i samband med tjenesten, men vedkommende ikke har en stilling innen forsknings- eller utviklingsvirksomhet, og oppfinnelsen er innenfor bedriftens virksomhetsområde, kan arbeidsgiveren kreve å få utnytte oppfinnelsen (bruksrett) i sin virksomhet.
  • Hvis en arbeidstaker har gjort en oppfinnelse uten samband med tjenesten, og dersom utnyttelsen av oppfinnelsen faller innenfor bedriftens virksomhetsområde, har arbeidsgiveren innenfor et tidsrom av 4 måneder fortrinnsrett til å inngå avtale med arbeidstakeren om helt eller delvis å overta retten til oppfinnelsen.

Universiteter og høgskoler har nå anledning til å overta retten til næringsmessig utnyttelse av patenterbare oppfinnelser gjort av ansatte ved institusjonen. Studenter disponerer derimot sine ideer selv, dersom ikke annet er blitt avtalt.

For øvrig skal det tas hensyn til oppfinnelsens verdi, omfanget av den rett arbeidsgiveren har overtatt, arbeidstakerens ansettelsesvilkår, den betydning ansettelsen for øvrig har hatt for at oppfinnelsen ble til.

Tekna har forslag til avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Universitetet i Oslo har lagt ut en mal for regler for kommersiell utnyttelse av forskningsresultater.

For arbeidsgivere er det svært viktig at arbeidsavtalen som inngås, inneholder klare bestemmelser om forhold av denne art – for på viktige punkter har man avtalefrihet.

Loven er, med noen unntak, «deklatorisk», det vil si at den kan fravikes ved avtale, det vil si at det kan avtales at arbeidsgiver skal ha mer eller mindre omfattende rettigheter i eventuelle oppfinnelser.

Oppfinnelser gjort innen 6 mnd. etter at arbeidstaker har sluttet i sin stilling, regnes som gjort i stillingen.

Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser kan hjelpe deg i tvister. Meklingsnemnda har taushetsplikt, og tjenestene er gratis. Nemnda har et sekretariat i Patentstyret og sekretæren er pt. (mars 2009) juridisk rådgiver Hedda Høyby. Nemndas medlemmer og sekretær bistår gjerne med mer informasjon og kan nås på e-post til Patentstyret.

Forskrift for meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser finnes her.