Angrep og forsvar


 

Inngrep
Et patent begrenser konkurransen på markedet, og patentinnehaver kan forlange at andre holder seg borte fra markedet, når det gjelder utnyttelsen av den patenterte oppfinnelsen. I denne forbindelse kan det oppstå konflikter, idet noen utnytter en patentert oppfinnelse. En slik konflikt er et spørsmål om inngrep, se spesielt PL § 3. Hvis patentinnehaver mener at en konkurrent eller andre urettmessig benytter en metode eller produserer eller selger et patentert produkt, er det grunnlag for en aksjon.

Hvis en konflikt er i ferd med å oppstå, ta gjerne kontakt med oss. For patentinnehaver vil det vanligvis være ønskelig å få stanset den som urettmessig utnytter den patenterte oppfinnelsen, mens det for den som har gjort inngrep (uvitende eller med overlegg) vanligvis vil være ønskelig å kunne fortsette. Første trinn ved mulig inngrep er derfor å vurdere hvorvidt det faktisk er inngrep eller ikke. Tredjeparts utprøvelse av oppfinnelsen er ikke et patentinngrep så lenge den ikke skjer på en måte som har karakter av å være «i nærings- eller driftsøyemed». Det har vært diskusjoner om bruk i institusjoner som har forskning som sin næring, er å anse som inngrep.

I tillegg til direkte inngrep snakkes det av og til om middelbart inngrep. Dette er et særtilfelle hvor en handling isolert sett ikke omfattes av patentvernet, men den setter mottakeren i stand til å utnytte oppfinnelsen. Bestemmelsen rammer det å «tilby eller levere» midler til å utøve oppfinnelsen.

Innsigelse
Dersom man har mistanke om at noen søker et patent på en oppfinnelse som er kjent fra før, eller man blir beskyldt for inngrep i et patent som vedrører en oppfinnelse som man mener har vært kjent i lang tid, kan det være grunnlag for en innsigelse. En innsigelse er en protest på at det blir gitt patent på en kjent oppfinnelse. Hva man skal foreta seg, avhenger av hvor i systemet patentsøknaden er, hvordan den er utformet mm. Ta gjerne kontakt med oss, slik at vi kan finne ut hvordan vi skal angripe saken.

Hvem eier oppfinnelsen?
Hvem eier en oppfinnelse og hvem har rett til å søke patentbeskyttelse? Hvem har eventuelt krav på å utnytte oppfinnelsen? Dette kan være regulert på mange vis, avhengig av hvem som er oppfinner(e), hva som foreligger av avtaler og om det f.eks. er ansettelses­forhold som spiller inn. Hvilke rettigheter og plikter en arbeidstaker har overfor sin arbeidsgiver når han/ hun har gjort en oppfinnelse i sitt arbeid (eller utenom sitt arbeid), er regulert i Loven om arbeidstakeroppfinnelser. Det er verdt å merke seg at det meste av denne loven (AL) kan settes til side gjennom avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, men ikke bestemmelsene i lovens § 7 første ledd samt §§ 9 og 10.

For andre forhold er det enkleste å ta kontakt med oss, slik at hvert enkelt tilfelle kan oppklares for seg.

Lisensavtaler / tvangslisens / forbenyttelsesrett
En bred rekke konfliktområder er mulige i slike avtaler; økonomi, krav til omsetning, krav til dokumentasjon, rett til videreutviklinger, ansvar ved konflikter utad, for å nevne noen.

Den som allerede før oppfinnelsen ble patentsøkt utnyttet den eller hadde tatt vesentlige skritt for å utnytte den, kan få tvangslisens på fortsatt utnyttelse av den, når særlige grunner foreligger.

Se for øvrig patentloven og lov om arbeidstakeroppfinnelser.